تبلیغات
Ḱᓰᙢᓰᒪᗢᗝ - __6__
مُــهِــم نـیــسـتِــشــ مُــعَــدِلَــم کُ* نَــنِــه یِ مُـعَــلِـمَــمــــــــــ :|

__6__

یکشنبه 18 مرداد 1394 12:30 ب.ظ

نویسنده : кïмï~~zв

اوهـــو اوهــــو

عَــــچــــیـــــو عَــــچــیــــو =|

اوهـ اوهـ گَــردو خــآکُــ بِـبـیـن چــه کَــردهــ :||

اِ ؟!

اونـ تــآرِه عَـنـکَـبـوتـ چـیـِه اونــ گــوشِــه ؟! =||

خــوبِــه هَـمَــش یِــه هَـفـتِـه نَـبـودَمــآ =||

--------------------------------------------------------------------------

سَــلــآمُــن عَـلِــیــکُــم چُـغُـندَرآیِ عَــزیـــز =|

مُــسـآفِــرَتـــ بِــه سَــر می بُــردیــم =|

اَلــآنَــم خــآلِــه خــآنـوم جــآن و دُخــتَــر خــآلِــه جــآن ایــنجــآ تَـشـریف دارَن =|

هـیـچـی دیــگـه فَقَط خـوآسـتَــم اِعــلـآمـ حُـضــور کُـنَــم =|

بـدیدگاه ها : -=-
آخرین ویرایش: دوشنبه 19 مرداد 1394 03:43 ب.ظ