تبلیغات
Ḱᓰᙢᓰᒪᗢᗝ - پــروفــآیــل :|
مُــهِــم نـیــسـتِــشــ مُــعَــدِلَــم کُ* نَــنِــه یِ مُـعَــلِـمَــمــــــــــ :|

اِســم : کـیـمــیــآ

لَــقَــب : کـیــمــیــلــو :|

عَــلــآیِــق : دوسـآن - زِدبــآزی - خَــلـسِـه - لــآک :| - پوکر :|

سِــن : 13 :|

کـوچــولــوهَــم عَــمَــتِــه :|

فــ×وشـ مـورِد عَــلــاقِــه : دَیـ×وثـــ :|

رَنــگِ مــوردِ عَــلــآقِــه : سـیــآه وُ ســِفــیــد :|

هــمیــن :|

:|
:|
:|
:|
:|
:|
:|